www.atbad.pl
Plecy
 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Stronami umowy sprzedaży w zawartej poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.atbad.pl , www.vodatbad.plwww.mrandmrsmedia.pl są:
  1. Jarosław Suwała prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Lublin 20-583 ul. Jaspisowa 22/16 NIP: 7491955840 zwany dalej Sprzedającym oraz
  2. każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 3. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.
 4. Każda osoba składająca zamówienie za pośrednictwem witryn atbad.pl , www.vodatbad.pl lub www.mrandmrsmedia.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 5. Podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem witryn wymienionych w punkcie 4 Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 7. Każda osoba dokonująca realizacji transakcji oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Rejestracja, wypełnienie formularza i jego przesłanie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email, posługiwania się nim oraz posiadania programów koniecznych do korzystania z zakupionego produktu.
 9. Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem atbad.pl , www.vodatbad.pl  i www.mrandmrsmedia.pl , oraz wszystkie informację dostępne na stronie.
 10. Administracja Serwisu– Osoby odpowiedzialne za aktualizację i utrzymanie serwisów.
 11. Treść Serwisu– Informację i zarządzenia ogólnodostępne na stronach serwisów.
 12. Użytkownik– Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych, a także osoba, która może dokonać zakupu przedmiotu wymienionego w ofercie.
 13. Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

 

 

 • 2

Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu

 

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora Serwisu.
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności sprzedażowym, reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 3. Wszelkie treści, nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu atbad.pl , www.vodatbad.pl lub www.mrandmrsmedia.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 4. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 5. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
 • 3

Przedmiot sprzedaży

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/video, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi lub w formie zapisu na płycie CD, DVD.
 2. Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, K-Lite Codec Pack, Quick Time 7.
 4. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub udostępniony po zalogowaniu się do panelu serwisu. Produkt w formie zapisu na płycie CD lub DVD jest dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany przez Użytkownika adres doręczenia przesyłki. Koszty przesyłki ponosi Klient według aktualnego cennika Poczty Polskiej. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki uzależnione od sposobu przesyłki i sposobu płatności, jaki wybrał Klient.
 • 4

Zasady przyjęcia i realizacji zamówienia

 

 1. Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24.
 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 5. Prawa i obowiązku stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z późn. zm.).
 6. Sprzedający przewiduje możliwość umieszczenia w Serwisie promocyjnej oferty sprzedaży produktu. Promocyjne oferty sprzedaży wystawiane są okresowo, a ilość i asortyment produktów w sprzedaży promocyjnej zależna jest od Sprzedającego. Liczba produktów w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona. w związku z tym przyjmowanie zamówień na takie towary następuje w kolejności złożonych zamówień.
 • 5

Zasady realizacji zamówienia

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 3. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.
 4. Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości ceny towaru.
 5. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.
 • 6

Zasady anulowania zamówienia / odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (tekst jednolity 2012, poz. 1225 z późn. zm.) Użytkownik, w ciągu 10 dni od daty wydania produktu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Niezależnie od postanowień regulaminu w § 7 ust. 1, w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 dni, Użytkownik może od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. W takim przypadku Sprzedającemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Ceny towarów i usług znajdujące się w ofercie serwisu wyrażone są w PLN.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o niewykonaniu zamówienia lub odstąpieniu od umowy i przyczynach braku realizacji zostanie przesłana do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu.
 6. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli na podstawie okoliczności sprawy, wynika że:
  1. przedmiot zakupu może zostać wykorzystany niezgodnie z obowiązującym prawem bądź na szkodę serwisu,
  2. Użytkownik może wykorzystać przedmiot zakupu do celów, które przyniosą mu korzyści materialne bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami serwisu,
  3. że przedmiot zakupu może zostać użyty przez Użytkownika na szkodę administracji serwisu, bądź innych użytkowników,
  4. że przedmiot zakupu może zostać odpłatnie udostępniony innym osobom trzecim
 7. Zamówienie można odwołać za pomocą poczty e-mail wysłanej na adres: info@atbad.pl, o tytule: „Odwołanie zamówienia za produkt [Nazwa produktu]”, wskazując po słowie produkt odpowiednią nazwę produktu.
 8. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi pobrania produktu elektronicznego drogą teletransmisji, poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika, którym posługuje się Użytkownik podczas pobierania produktu elektronicznego z Serwisu.
 9. Administrator Serwisu nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika produktów elektronicznych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności w sytuacji gdy wiadomość e-mail Sprzedającego zawierająca zakupiony produkt zostanie automatycznie oznaczona jako „spam” lub wiadomość nie dotrze do Użytkownika z przyczyn leżących po stronie dostawcy usługi internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 10. Użytkownik nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom.
 11. W przypadku prawidłowego pobrania pliku mp3, materiału w formacie pdf lub materiału wideo w dowolnym formacie, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, materiał w formacie pdf lub materiał wideo zostało prawidłowo pobrane, jest zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku, na adres wskazany przez Użytkownika, zrealizowana została pomyślnie. Uznaje się przy tym, że transmisja została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania produktu poprzez link udostępniony Użytkownikowi.
 • 7

Reklamacje i zwroty

 

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@atbad.pl. Zgłaszając reklamację, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, wskazuje się imię i nazwisko Użytkownika, datę wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia, dokładny opis i powód reklamacji, a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja na podstawie gwarancji satysfakcji”.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku wybranych produktów Sprzedający przyznaje możliwość wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy i zwrotu produktu, o którym mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, i zwrotu produktu, do 30 dni kalendarzowych od dnia wydania produktu.
 4. Zwrot nagrań mp3, materiałów w formie PDF oraz nagrań wideo w dowolnym formacie, odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora Serwisu na adres: info@atbad.pl, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji.
 5. Zwrot produktu wydanego w formie zapisu na płycie CD lub DVD nastąpi poprzez przesłanie produktu na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 regulaminu.
 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, jak również zasad zakupu produktów opisanych na stronie internetowej Serwisu. Zmiany te nie obowiązują transakcji, w których zamówienia zostały złożone przed opublikowaniem zmian na stronie internetowej Sprzedającego.